آقای پروفسور Ali Asghar Asgharian Jeddi

Prof. Ali Asghar Asgharian Jeddi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (302485)

71
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers