آقای دکتر mohsen Hadizadeh

Dr. mohsen Hadizadeh

استادیار- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326051)

56
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers