آقای دکتر Firouz Bakhtiari Nejad

Dr. Firouz Bakhtiari Nejad

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178486)

44
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers