آقای دکتر Mohammad Reza Gheitanchi

Dr. Mohammad Reza Gheitanchi

بازنشسته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309268)

86
26
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers