آقای پروفسور Mehdi Zare

Prof. Mehdi Zare

استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (150)

112
34
3
5
5
64

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Education

  • دکتری حرفه ای زلزله شناسی مهندسی دانشگاه گرونبل، فرانسه1377-1373
  • کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی Tarbiat Modares University1371-1373
  • کارشناسی زمین شناسی با رتبه اول University of Tehran1365-1369

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی (1393-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس مرکز ملی پیش بینی زلزله پژوهشگاه (1386-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه (1386-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس پژوهشکده زلزله شناسی (1384-1386)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی (1378-1384)