آقای دکتر Saeid Yosefi

Dr. Saeid Yosefi

استادیار گروه دکترای تخصصی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310822)

36
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers