آقای دکتر Abolghasem Kamkar rohani

Dr. Abolghasem Kamkar rohani

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و زئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176246)

119
30

Conference Papers

Journal Papers