آقای دکتر Mehdi Nooripoor

Dr. Mehdi Nooripoor

دانشگاه یاسوج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (33694)

12
47
11

Professor of Agricultural Extension and Rural Development - Yasouj University

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers