آقای دکتر Seyed Hamid Khodadad Hoseini

Dr. Seyed Hamid Khodadad Hoseini

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306507)

95
147
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers