آقای دکتر Reza Lahmian

Dr. Reza Lahmian

استادیار برنامه ريزي شهري و آب و هواشناسي دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (338073)

15
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers