آقای دکتر Mohammad Reza Majidi

Dr. Mohammad Reza Majidi

رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347017)

5
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers