آقای دکتر Morteza Dehghannezhad

Dr. Morteza Dehghannezhad

استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (352596)

2
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers