آقای دکتر Rasoul Malekfar

Dr. Rasoul Malekfar

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (363699)

82
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers