آقای دکتر Barat Ghobadian

Dr. Barat Ghobadian

استاد دانشکده کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179821)

218
91
1
208
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers