آقای دکتر Masoud Monjezi

Dr. Masoud Monjezi

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (363702)

53
14
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers