آقای دکتر علی رضا یاراحمدی بافقی

دانشیار پژوهشکده فن آوری های معدنکاری دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (20948)

71
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers