آقای دکتر Mahdi Pakzat

Dr. Mahdi Pakzat

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

Researcher ID: (367502)

1
3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران