خانم دکتر Elham AmirHajlou

Dr. Elham AmirHajlou

گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (449008)

1
5
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور