آقای دکتر Masoud Wahdattalab

Dr. Masoud Wahdattalab

دانشیار معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374291)

34
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers