آقای دکتر Hamed Pourrostami

Dr. Hamed Pourrostami

دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379892)

6
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران