آقای دکتر Sajad Ebrahimi

Dr. Sajad Ebrahimi

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (381287)

9
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers