آقای دکتر Abbasinejad, Hossein

Dr. Abbasinejad, Hossein

استاد دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181509)

39
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers