خانم دکتر Mozhgan Sabet teimouri

Dr. Mozhgan Sabet teimouri

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (39596)

27
16
3
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو هیات مدیره انجمن علمی طبیعت گردی ایران
  • عضو کمیته علمی هسته توسعه پایدار گردشگری
  • عضو هیات موسس جامعه حرفه ای موسسات آموزشی گردشگری استان خراسان رضوی

Conference Papers

Journal Papers