آقای دکتر Kamran Davari

Dr. Kamran Davari

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180411)

104
168
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers