آقای دکتر Sattar Parvin

Dr. Sattar Parvin

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409389)

3
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers