آقای دکتر Bagher Sarokhani

Dr. Bagher Sarokhani

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180732)

4
95
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers