آقای دکتر saasd gooraninejad

Dr. saasd gooraninejad

استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409714)

11
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers