آقای دکتر Farid Barati

Dr. Farid Barati

دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373559)

7
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers