آقای دکتر Ebrahim sourilaki

Dr. Ebrahim sourilaki

Researcher ID: (423301)

2
8
5
4
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن ژنتیک ایران
  • عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران
  • عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران
  • عضو انجمن بیوانفورماتیک ایران

ISI Papers

  •  "Association study of morpho-phenological traits in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) using SSR markers", Springer Science and Business Media LLC, (2024), Vol 14, No 1:

Journal Papers

Researchs

  • ارزیابی سازگاری و پایداری لاین های امیدبخش برنج حاصل از تلاقی ارقام محلی و اصلاح شده (1402)
  • اصلاح کیفیت و ارزش تغذیه ای ژنوتیپ های اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) (1402)
  • تجزیه ارتباطی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های وارداتی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) (1401)
  • بررسی تنوع ژنتیکی 60 لاین وارداتی جدید کینوا (Chenopodium quinoa Willd) با استفاده از ویژگی های مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی به منظورانتخاب لاین های برتر (1399)
  • برآورد پارامترهای ژنتیکی و بررسی تنوع ژنتیکی در لاین های ذرت دانه ی به کمک نشانگرهای ریزماهواره (1395)