آقای دکتر Arsalan Faryabi

Dr. Arsalan Faryabi

عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444225)

11
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers