آقای دکتر Eisa Maroufpoor

Dr. Eisa Maroufpoor

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475103)

40
34
3
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers