آقای دکتر Majid Fouladian

Dr. Majid Fouladian

دانشيار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446905)

8
41
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers