آقای دکتر نعمت اله شیری

استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (448765)

14
40

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers