آقای دکتر Kiumars Zarafshani

Dr. Kiumars Zarafshani

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (461445)

47
92
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers