آقای دکتر Hossein Shabanali Fami

Dr. Hossein Shabanali Fami

استاد دانشگاه تهران گروه ترویج و توسعه روستایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (33499)

117
136
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers