آقای دکتر MohammadAmir Sheikh Nouri

Dr. MohammadAmir Sheikh Nouri

سردبیر فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی- استاد تاریخ دانشگاه الزهرا- تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (460561)

1
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers