آقای دکتر Amir Abbas Rassafi

Dr. Amir Abbas Rassafi

استاد مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (46371)

34
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers