خانم دکتر Raziyeh Pourdarbani

Dr. Raziyeh Pourdarbani

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (464555)

44
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers