آقای دکتر Sina Feyzollah Zadeh Ardebili

Dr. Sina Feyzollah Zadeh Ardebili

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (479835)

28
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers