آقای دکتر مهدی لقمان نیا

هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (468566)

34
2
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Researchs

  • بررسی پیامدهای دانشگاه آزاد بر امور زنان: مطالعه موردی شهرستان چابهار. طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار. با همکاری سلیم بلوچ و طیبه احمدی یگانه (1398)
  • سنجش میزان خودکارآمدی تدریس معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان چابهار. طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار. با همکاری طیبه احمدی یگانه، و دکتر احمد خامسان (1394)
  • سنجش میزان احساس تعلق به هویت ملی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار. طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار. با همکاری طیبه احمدی یگانه (1394)
  • رابطه احساس تعلق به هویت ملی و امنیت در جوانان دختر و پسر ایران: مطالعه موردی استان خراسان جنوبی. طرح پژوهشی استانی برای دفتر تحقیقات نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی. با همکاری دکتر احمد خامسان (1389)