آقای دکتر Hamidreza Heydari-Noghabi

Dr. Hamidreza Heydari-Noghabi

استادیار گروه مهندسی خط و سازه های ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473585)

7
7
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers