آقای دکتر Jabbar Ali Zakeri

Dr. Jabbar Ali Zakeri

ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176138)

74
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers