آقای دکتر Shervam Ataei

Dr. Shervam Ataei

دانشیار گروه خط و سازه های ریلی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473578)

32
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers