خانم دکتر Naeme zarrinpoor

Dr. Naeme zarrinpoor

دانشگاه صنعتی شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (501421)

33
6
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers