آقای دکتر Jafar BagheriNejad

Dr. Jafar BagheriNejad

فرد مهم علمی - Researcher ID: (252881)

88
30
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers