آقای دکتر Pezhman A'laei Borujeni

Dr. Pezhman A'laei Borujeni

پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

Researcher ID: (504063)

5
7
53
1

Conference Papers

  • اندازه گیری کارایی دامداری های شیری جنوب استان تهران با روش تحلیل فراگیر داده ها ارائه شده در 05th National Conference on New Ideas in Agriculture (1389)
  • امینی شال، سید هاشم؛ یزدانی، احمد رضا؛ چیذری، امیر حسین و اعلایی بروجنی، پژمان (1389). "اندازه گیری سطح مدیریت و تکنولوژی در دامداری های شیری صنعتی با استفاده از تکنیک های MADM". ارائه شده به چهارمین کنگره علوم دامی کشور، دانشگاه تهران. (30-29 شهریور 1389) (1389)
  • اعلایی بروجنی، پژمان و مرتضوی، سید ابوالقاسم (1387). "تخمین تابع تقاضای کالا های گروه گوشت و بررسی عوامل موثر بر آن در مناطق شهری ایران: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی (LA/AIDS)". ارائه شده به اولین همایش علوم دام و آبزیان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. (12-11 خرداد 1387) (1387)
  • اعلایی بروجنی، پژمان و چیذری، امیر حسین (1387). "بررسی مزیت نسبی تولید میگوی پرورشی ایران"، ارائه شده به اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. (19-17 اردیبهشت 1387). (1387)
  • اعلایی بروجنی، پژمان و مرتضوی، سید ابوالقاسم (1386). "تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز و بررسی عوامل موثر بر آن در مناطق روستایی ایران: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی (LA/AIDS)"، ارائه شده به دومین همایش ملی توسعه روستایی ایران، دانشگاه تهران (12-11 دی 1386). (1385)

Journal Papers

Researchs