آقای دکتر Mohammad Hasan Moadi Roodsari

Dr. Mohammad Hasan Moadi Roodsari

سرپرست دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (317348)

1
4
104
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Researchs