آقای دکتر SeyedEhsan Khandoozi

Dr. SeyedEhsan Khandoozi

استادیار اقتصاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319712)

1
23
140
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Researchs