خانم دکتر Elham Heidari

Dr. Elham Heidari

استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (76497)

12
5
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Education