آقای دکتر Kambiz Narmashiri

Dr. Kambiz Narmashiri

دانشیار مهندسی عمران (مقاوم سازی سازه ها)

Researcher ID: (80129)

61
2
12
1
26
11
19

ISI Papers

Conference Papers

Books

 • کتاب Aluminum Panel Yielding Dampers- An Energy Dissipation Device for Earthquake Resistant Buildings (LAP Lambert Academic Publishing) - 2013 - English
 • کتاب Structural Behaviours of Aluminum Panel- A Novel Type of Building Damper (Scholars’ Press) - 2013 - English
 • کتاب Shear Strengthening of Steel Beams Using CFRP Materials (Scholars’ Press) - 2013 - English
 • کتاب Base Isolator- An Energy Dissipation Device for Earthquake Resistant Buildings (Scholars’ Press) - 2013 - English
 • کتاب Tuned Mass Damper- An Energy Dissipation Device for Earthquake/Wind Resistant Buildings (LAP Lambert Academic Publishing) - 2013 - English
 • کتاب Technical English for Civil and Structural Engineers-Volume One (LAP Lambert Academic Publishing) - 2012 - English
 • کتاب Technical English for Civil and Structural Engineers-Volume Two (LAP Lambert Academic Publishing) - 2012 - English
 • کتاب Flexural strengthening of steel beams using CFRP materials, Part one: An investigation on CFRP failure modes (VDM Verlag Dr. Müller) - 2011 - English
 • کتاب Advances in steel and aluminum structures: Experimental studies on end anchoring of CFRP strengthened steel I-beams (Reseach Publishing) - 2011 - English
 • کتاب Challenges, opportunities, and solutions in structural engineering and construction: Chapter37- Numerical study on strengthening composites bridges (Taylor and Francis Group-CRC Press) - 2010 - English
 • کتاب Steel Concrete Composite and Hybrid Structures: Comparison between 2D and 3D computer modeling for strengthening composite steel-concrete bridges with HM-CFRP and steel sheets (Reseach Publishing) - 2009 - English
 • کتاب مرجع سریع برنامه SAP2000 (دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان) - 1394 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری حرفه ای مهندسی سازه (مقاوم سازی) 2008-2011

سوابق شغلی و تخصصی

 • عضو کمیسیون علمی- تخصصی قوه قضائیه- سازمان بازرسی- اداره کل بازرسی استان سیستان و بلوچستان (1392-1394)
 • سابقه کار صنعتی در دبیر گروه تخصصی عمران شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (1396-1397)
 • سابقه کار صنعتی در عضو گروه تخصصی عمران شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (1396-1397)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس سازمان استان و رئیس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان (1393-1397)
 • سابقه کار صنعتی در عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان (1391-1397)
 • سابقه کار صنعتی در عضو هیات رئیسه (نایب رئیس اول) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان (1392-1393)
 • سابقه کار صنعتی در عضو هیات رئیسه (نایب رئیس دوم) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان (1391-1392)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان (1391-1395)
 • سابقه کار صنعتی در عضو کمیته محاسبات سازه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان (1391-1393)
 • سابقه کار صنعتی در عضو کار گروه ارزیابی و بهسازی لرزه ای گروه تخصصی عمران شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1379-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو فعال سازمان بسیج اساتید کشور (1379-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر حلقه صالحین شهید علی محمدی (1393-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس کار گروه عمران ستاد هماهنگی دانشگاههای آزاد استان سیستان و بلوچستان (1393-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کارگروه بررسی و ارزیابی واحدها و مراکز دانشگاهی استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان (1393-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو اصلی و رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1393-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس کمیته پیگیری تاسیس و تصویب رشته های تحصیلی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1392-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان سیستان و بلوچستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (1392-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان هیات امنا دانشگاههای آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان (1392-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای بورس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته ICT دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته بدوی تخلفات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1391-1393)

جوایز و افتخارات

 • Special Prize- International Trade Fair, iENA 2012, Nuremberg, Germany, International Federation of Inventors Associations (2012)
 • Excellence Award- University of Malaya (2011)
 • Best of Category Medal in Engineering Category-Innovation and Creativity Expo Exhibition and Competition- University of Malaya (2010)
 • Gold Medal in the Civil Engineering Category-Innovation and Creativity Expo Exhibition and Competition- University of Malaya (2010)
 • شخصیت علمی برتر- نخبگان علمی بسیج استان سیستان و بلوچستان (1395)
 • چهره برتر صنعت ساختمان کشور- چهارمین همایش چهره های برتر صنعت ساختمان کشور (1395)
 • محقق برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1392)
 • محقق برتر منطقه 14دانشگاه آزاد اسلامی (1392)
 • محقق برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1391)
 • مدال برنز- سومین المپیاد بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران و اولین سمپوزیوم تخصصی اختراعات و نمایشگاه تجاری سازی، مشهد (1391)
 • محقق برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1389)